Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Program Muzeum w Tychach Drukuj
Wpisał: Administrator   
03.09.2007.
 Tychy, wrzesień 2003

PROGRAM MUZEUM W TYCHACH
Idea, potrzeby
1. Statutowe cele muzeum to gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie społeczeństwu dóbr kultury: dzieł sztuki, zabytków kultury materialnej, dokumentów, fotografii etc. Realizacja celów statutowych oznacza, że muzeum jest nie tylko miejscem kontemplacji sztuki, jest także ośrodkiem kształcenia społeczeństwa w zakresie sztuki, historii, dziejów kultury, w tym również dziejów i kultury regionu i małej ojczyzny. Upowszechniając wiedzę o małej ojczyźnie, o specyfice jej historii i rozwoju, muzeum miejskie czy regionalne spełnia rolę edukacyjną, kulturotwórczą i integracyjną.

 

2. Tychy są miastem szczególnym. Zarówno jego historia do 1950 r., w tym tradycje wsi książęcej, dzieje browaru, tradycje kulturowe całej ziemi pszczyńskiej, jak i niezwykłość zdarzenia historycznego, jakim była budowa miasta po 1950 r. oraz zasiedlenie go przez ludność pochodzącą z całej Polski - zasługują na zdokumentowanie w zbiorach muzealnych i udostępnienie w postaci stałej wystawy muzealnej mieszkańcom miasta. Gromadzenie zbiorów dokumentujących w/w zagadnienia należy rozpocząć nader pilnie – w przeciwnym razie w niedługim czasie niemożliwe będzie pozyskanie dokumentów, starych fotografii, pamiątek, zabytków mówiących o losach wszystkich grup mieszkańców miasta.


3. Tychy jako miasto 140-tysięczne powinny mieć pełną infrastrukturę wielkomiejską – muzeum jest jednym z jej elementów.

4. Tychy stanowią zaskakującą białą plamę na mapie placówek muzealnych województwa. Muzea miejskie posiadają sąsiadujące ze sobą miasta GOP-u: Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów, Siemianowice, Świętochłowice, posiada takowe Rybnik, Racibórz, Wodzisław itd. Każde z tych muzeów ma odbiorców dorosłych, ale poza tym pracuje dla dzieci i młodzieży, prowadząc poprzez lekcje muzealne edukację historyczną, regionalną, estetyczną.

5. Ziemia pszczyńska jako całość – rozległy obszar międzywojennego powiatu pszczyńskiego – wbrew pozorom bogactwa uboga jest w placówki muzealne. Pszczyna posiada Państwowe Muzeum Zamkowe oraz dwie placówki społeczne: skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej i Muzeum Prasy Śląskiej. Wszystkie trzy muzea są specjalistyczne, dokumentują jedynie określony programem wycinek historii kultury. Żadne z nich nie uwzględnia całości zagadnień dziejów i kultury ziemi pszczyńskiej, zwłaszcza zaś Tychów z ich historią szczególną. Nie ma też takiej placówki w całym województwie. Dzieje Śląska, które programowo dokumentuje Muzeum Śląskie w Katowicach i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – to zakres zbyt obszerny, aby można było liczyć na uwzględnienie tematyki dotyczącej ziemi pszczyńskiej, a przede wszystkim Tychów.

6. Jednoznaczna jest zatem potrzeba zorganizowania w Tychach muzeum, które gromadziłoby, przechowywało i udostępniało społeczeństwu zabytki kultury, dokumenty, fotografie mówiące o dziejach i kulturze naszego miasta i całej ziemi pszczyńskiej. Jedynie takie muzeum zagwarantuje zebranie zabytków i dokumentów ilustrujących dzieje lokalne, zwłaszcza zaś następujące zagadnienia:

• życie codzienne mieszkańców Tychów w przeszłości
• dzieje miejscowych rodów
• kultura ludności rodzimej Tychów i ziemi pszczyńskiej
• dzieje rodzącego się przemysłu
• powstawanie miasta i jego rozwój
• historia osiedlania się w mieście ludności o różnym pochodzeniu i różnym dziedzictwie kulturowym itd.
• twórczość artystów związanych z Tychami

7. Program merytoryczny Muzeum w Tychach powinien uwzględniać tło historyczne i kulturowe całej ziemi pszczyńskiej, a także powiązania historyczne, gospodarcze i związki kulturowe z innymi regionami Polski oraz Czech, Niemiec.
Struktura Muzeum, pracownicy
Statut nadany Muzeum w Tychach przewiduje utworzenie trzech działów merytorycznych:
• Dział Historii Miasta
• Dział Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej
• Dział Sztuki
W każdym z tych działów powinien pracować wykształcony specjalista – odpowiednio historyk, etnolog i historyk sztuki, od których należy wymagać ponadto ukończenia Podyplomowego Studium Muzealnictwa. W miarę rozwoju placówki w dwóch pierwszych działach można przewidywać zatrudnienie kolejnego pracownika.
Poza obsadą działów merytorycznych należy zatrudnić dyrektora, obsługę biura (sekretarka), księgową, organizatora pracy oświatowej. Zapewnić trzeba zachowanie czystości i ochronę ekspozycji. Konieczna jest stała współpraca z fotografem oraz plastykiem aranżującym wystawy (np. forma umowy o dzieło).  
Proponowany profil zbiorów
W sposób ogólny profil przyszłych zbiorów określony jest przez strukturę Muzeum zawartą w statucie.

Dział Historii Miasta gromadzić będzie dokumenty, fotografie archiwalne, pamiątki historyczne. Np.: fotografie rodzinne tyszan (rodowitych i przyjezdnych), fotografie związane z wydarzeniami historycznymi, ilustrujące zmiany w przestrzeni miasta, dokumenty historyczne gminy Tychy i gmin wiejskich – obecnie dzielnic miasta, sztandary historycznych organizacji (Towarzystwo Polek, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, organizacje powstańcze itp.), mundury, odznaczenia, legitymacje, dokumenty działających tu organizacji parafialnych, rzemieślników, zakładów pracy, szkół, dokumenty repatriacyjne rodzin przyjezdnych, dokumenty ilustrujące powstawanie i rozbudowę miasta, w tym związane z dawnym Miastoprojektem. W razie potrzeby do celów ekspozycyjnych Dział Historii może korzystać z depozytów – od osób prywatnych, z innych muzeów.

Dział Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej gromadzić będzie kolekcje etnograficzne, obiekty związane z Tychami oraz innymi miejscowościami ziemi pszczyńskiej: stroje ludowe, sprzęty domowe, obiekty ilustrujące kulturę duchową (modlitewniki, dewocjonalia, pamiątki chrztu, komunii itp.). Tu także znajdą się obiekty ilustrujące historię obyczaju wszystkich środowisk społecznych i zawodowych (m.in. szkoła, wojsko, domy inteligenckie, rzemieślnicy i ich warsztaty pracy, domy repatriantów itp.), związki kulturowe z szerszym otoczeniem.

Dział Sztuki gromadzić będzie dzieła artystów związanych z Tychami (miejscem zamieszkania, działalnością, udziałem w plenerach tyskich itp.), dokumentować dzieła sztuki powstałe w przeszłości i w niedawnym czasie w mieście i okolicy (architektura, w tym sakralna, wyposażenie kościołów, rzeźba plenerowa, pracownie artystów itp.). Zaczątkiem zbiorów mogą być dzieła w/w artystów będące w posiadaniu tyskich urzędów, przekazane Muzeum w depozyt.

 
Uwaga:
Każdy z w/w działów może organizować wystawy z kolekcji wypożyczonych od innych muzeów polskich i zagranicznych.
Opracowała
dr Maria Lipok-Bierwiaczonek
Zmieniony ( 05.03.2009. )
 
« poprzedni artykuł