Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Czy odwiedziłeś/-aś już Muzeum Miejskie w Tychach ?
 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
 
Misja:
Muzeum jako depozytariusz pamięci zbiorowej współtworzy tożsamość miasta, angażuje mieszkańców do współpracy w dokumentowaniu jego dziejów oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Statut Muzeum Miejskiego w Tychach Drukuj
Wpisał: Joanna Kucz-Pieczka   
05.03.2009.
STATUT MUZEUM MIEJSKIEGO W TYCHACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Muzeum Miejskie w Tychach zwane w dalszej części statutu "Muzeum" jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21.11.1996r. o muzeach (DZ. U. z 2012 r. poz. 9987), ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U. z 2012 r. poz. 406 ), ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 
§ 2   
1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Tychy, pod nr 4.
2.    Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Muzeum jest miasto Tychy, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Tychy.
2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Muzeum, odpowiadające statutowym zadaniom instytucji.
3.    Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Tychy.

II. ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM
§ 5
Muzeum jest jednostką organizacyjną nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

§ 6

1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów dotyczących dziejów
i kultury miasta Tychy oraz historycznej ziemi pszczyńskiej.
2. Muzeum gromadzi dobra kultury w szczególności z zakresu historii, etnografii,  sztuki.
3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
a.    dzieła sztuki
b.    dokumenty, w tym dokumenty kartograficzne i ikonograficzne
c.    sztandary
d.    mundury
e.    ordery i odznaczenia
f.    stroje ludowe i ubiory miejskie
g.    rekwizyty i kostiumy obrzędowe
h.    meble, sprzęty
i.    dewocjonalia
j.    przedmioty codziennego użytku
k.    fotografie
l.    książki

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA MUZEUM
§ 7
1.    Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Tychy na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
2.    Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.
3.    Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a.    nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum
b.    przedstawianie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum
c.    podejmowanie decyzji finansowych, racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi
d.    zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy
e.    wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń.
4.    Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 8
Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny Muzeum nadawany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Tychy oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. RADA MUZEUM
§ 9
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Członków Rady w liczbie 10 osób powołuje i odwołuje Rada Miasta Tychy.
3. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonym w art. 11 ustawy o muzeach oraz zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.

V. MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

§ 10
Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z jego zakresu działania.

§ 11
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych obowiązujących ustawach.
2. Dyrektor dokonuje w imieniu Muzeum czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.
3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych  w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

§ 12

1.    Źródłem finansowania działalności Muzeum są dotacje przekazywane przez organizatora, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz inne źródła.
2.    Dotacje przekazywane przez organizatora mogą mieć formę:
a.    dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu
b.    dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów
c.    dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
d.    dotacji na zadania objęte  mecenatem państwa oraz zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie kultury.
3.    Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach,  prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
a.    sprzedaży publikacji i pamiątek
b.    usług związanych z obsługą ruchu turystycznego
c.    organizacji zajęć edukacyjnych
d.    usług szkoleniowych i konserwatorskich
e.    reklam i sponsoringu
f.    wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego
4.    Przychody uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie działalności statutowej.

§ 13

Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum Miejskiego w Tychach podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tychy.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14
Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta Tychy
na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 15

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
Zmieniony ( 11.03.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »